Bewoners maken zich zorgen over aanleg randweg Twello

TWELLO– De bewoners van de Hartelaar, de Moldendwarsstraat en de Omloop maken zich zorgen over de mogelijke komst van de randweg in Twello. De partij Gemeente Belangen Voorst wil dat op 10 april aanstaande de Gemeenteraad gaat besluiten dat er een westlijke randweg langs Twello komt. Echter, de informatie en gehanteerde rekenmodellen waarop dit besluit gebaseerd moet worden, zijn verouderd en onjuist volgens de actiegroep. De actiegroep Geen Westelijke Randweg Twello is van mening dat eerst grondig onderzoek moet plaatsvinden naar nut en noodzaak van een miljoenen kostende Randweg.

Randweg lost echte probleem niet op
De bewoners die zich al eerder in een actiegroep hebben verenigd, hebben een brief aan de gemeenteraad gestuurd met maar liefst 15 ‘kanttekeningen’ over het aanleggen van de randweg. Ze vinden onder andere dat het onlangs verschenen rapport over verkeersveiligheid in Twello ‘uiterst onzorgvuldig is opgesteld’ en ‘verre van compleet is’. Volgens de bewoners wordt met het aanleggen van de randweg het echte probleem niet opgelost, wordt er gegoocheld met getallen en zijn de nieuwe ontwikkelingen misplaatst. Ook zetten de bewoners vraagtekens voor de keuze van het verkeersbureau Royal Haskoning DHV als onderzoeksbureau. Het verkeersbureau heeft namelijk al eerder een onderzoek naar de randweg gedaan. Volgens de protestgroep is de inhoud van het rapport immers een één op één doorzetting van de oude rapportages. “Dit verkeersbureau heeft vanzelfsprekend geen enkel belang om haar eigen oude rapporten te ondergraven. Wij stellen dat een vernieuwde, verfrissende blik door een ander bureau wenselijk en zeer verstandig was geweest”, aldus de bewoners.

Gevaarlijke situaties
De door de gemeente genoemde (verkeersveiligheids-) knelpunten worden met de aanleg van deze randweg niet opgelost, volgens de actiegroep. Integendeel, er ontstaan gevaarlijke situaties voor verkeersdeelnemers op een aantal andere wegen/kruisingen. De aansluiting van de randweg op de Molendwarsstraat, die in één van de twee varianten is opgenomen, zorgt voor zowel veel vrachtverkeer, als sluipverkeer door de Molenwijk. Deze wegen zijn niet geschikt om zoveel verkeer af te handelen. Daarnaast zal deze ontsluitingsweg zelf ook meer hinder opleveren voor omwonenden. Zoals fijnstof en geluidshinder. En dit is precies dezelfde wijk die overlast ondervindt van het dubbele aantal vliegbewegingen dat vliegveld Teuge hanteert. Ook de toename van de spoorintensiteit merkt men hier. Hier is dus sprake van gestapelde overlast

Aanleggen randweg wél noodzakelijk
Volgens het college is het aanleggen van de randweg wel noodzakelijk. Uit de studie naar verkeersveiligheid door Royal Haskoning DHV blijkt dat de Molenstraat en de H.W. Iordensweg-Domineestraat een verkeersprobleem kennen. Uit de huidige studie blijkt dat de verkeersproblematiek zich niet langer meer alleen aan de westkant van Twello voordoet. Het middendeel van Twello (H.W. Iordensweg en Domineestraat) is ook een knelpunt. Volgens het college is de bestaande infrastructuur niet toereikend genoeg om dit probleem op te lossen. Een nieuwe randweg in Twello moet de oplossing gaan bieden.

Doortrekken van de randweg om Twello tot aan de Rijksstraatweg met een tunnel onder het spoor lost de verkeersproblematiek in Twello in grote mate op volgens het College. Een volledige westelijke randweg verbindt de H.W. Iordensweg-Fliertweg via de Zuiderlaan met de N344-Rijksstraatweg en biedt het verkeer de mogelijkheid aan de zuidwestkant van Twello om geheel buitenom de kern te rijden. Het (vracht)verkeer gaat buiten Twello om in plaats van dóór de Molenstraat. De bedrijventerreinen Engelenburg en Nijverheid worden rechtstreeks aangesloten op de randweg.

Kansen
Het aanleggen van deze randweg biedt kansen in de ogen van het college. Er gaat door de randweg namelijk minder verkeer dóór Twello heen, maar er wordt meer verkeer om Twello heen geleid. Doordat de Molenstraat minder wordt gebruikt door (vracht)verkeer ontstaat er meer ruimte om veilig te fietsen. Het plan van het college is om de Molenstraat in te richten als erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 30 km/h. Ook wordt de spoorveiligheid vergroot door de randweg.

Bestuurlijk onverantwoord
De bewoners willen de gemeenteraad het volgende meegeven: ‘Wij willen de Gemeenteraad van Voorst meegeven dat een besluit voor de Westelijke Randweg nu gelijk staat aan het verspillen van grote sommen gemeenschapsgeld op basis van onjuiste argumenten, onvolledige informatie, vooringenomen oude standpunten en teveel emotie. En dat dit bestuurlijk onverantwoord is.’

Kosten
Pas nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is, de middelen beschikbaar zijn,
grondtransacties zijn afgerond en de vereiste vergunningen en ontheffingen zijn verleend, is de eventuele aanleg van de randweg mogelijk. De kosten voor het aanleggen van de randweg met tunnel en aansluitingen zijn begroot op € 15 miljoen exclusief BTW. De gemeente Voorst gaat uit van een maximale bijdrage van € 5 miljoen exclusief BTW. De bewoners zetten vraagtekens bij deze begroting. De forse daling ten opzichte van de € 30 – € 35 miljoen in 2012 is daarbij zeer opmerkelijk te noemen.

WOENSDAG 15 MAART