Mogelijk alternatieve route voor veelbesproken Randweg Twello

TWELLO.– Het college van B&W heeft onderzocht dat er een nieuwe mogelijkheid is voor het aanleggen van een nieuwe weg in het verlengde van de Mosseler Goorstraat naar de Molendwarsstraat voor het aanleggen van de (mogelijke) randweg. Dit betekent dat er een alternatieve route mogelijk is voor het verkeer naar het bedrijventerrein Nijverheid. Deze route loopt achter Horesca Lieferink langs. De gemeente verwacht dat de hoeveelheid (vracht-) verkeer in de Molendwarsstraat wordt verminderd door deze extra route. Volgens de gemeente heeft een randweg ingepast in de omgeving en het landschap positieve effecten voor de kern Twello, de bewoners, fietsers en voetgangers.


“Schets van de alternatieve route. Dit is een voorbeeld van hoe het zou kunnen worden.”

Aanleiding
Aanleiding voor het onderzoeken van deze nieuwe mogelijkheid is de bespreking van de studie naar verkeersveiligheid op 10 april 2017 in de gemeenteraad. Tijdens het verkennend debat is gesproken over de aansluiting van de Molendwarsstraat op de randweg en de verkeerseffecten hiervan, de verkeersveiligheid en ruimte voor fietsers in de kern Twello en de landschappelijke inpassing van de randweg.

Kosten beraamd op € 500.000
Binnen het voorkeursontwerp van de randweg Twello is er achter Horesca Lieferink ruimte voor een nieuwe weg voor een directe ontsluiting van het bedrijventerrein Nijverheid. Hiervoor wordt de Mosseler Goorstraat met een bocht doorgetrokken naar de randweg. De gronden, voor doortrekking van de Mosseler Goorstraat, zijn eigendom van de gemeente Voorst en deels in gebruik bij meerdere partijen, waaronder Horesca Lieferink. De kosten hiervan zijn geraamd op € 500.000

Route levert winst op voor de Molendwarsstraat
Bij de aanleg van de randweg met een aansluiting op de Molendwarsstraat is berekend dat er circa 1.350 voertuigen rijden vanaf de randweg naar de wijk Molenveld en het bedrijventerrein Nijverheid. Hiervan zijn ongeveer 165 vrachtwagens. Een gedeelte van dit verkeer (vooral het vrachtverkeer) zal via de nieuwe route ‘Mosseler Goorstraat’ rijden. Dit ontlast de Molendwarsstraat aanzienlijk.

Minder verkeer in kern Twello positief voor het fietsklimaat, de veiligheid en de leefbaarheid
Met een volledige randweg gaat meer verkeer om Twello in plaats van door de kern. Ook op de H.W. Iordensweg is een afname van verkeer, door aanleg van de randweg, te versterken met aanvullende maatregelen. Deze afname is ook zichtbaar op andere wegen in de kern Twello. Volgens de gemeente is deze verkeersafname positief voor het fietsklimaat, de veiligheid en de leefbaarheid want oversteken van de wegen wordt makkelijker, de kans op ongevallen wordt kleiner en er komt meer ruimte voor bewoners en bezoekers.

Expliciete keuze
Het college gaat in overleg met de bewoners, de bedrijven en het landgoed over deze (eventuele) inpassing van de randweg. Het college benadrukt dat het aan de raad is om expliciet voor dit voorstel te kiezen. Het voorliggende raadsvoorstel wordt niet gewijzigd. Op 19 juni neemt de gemeenteraad een beslissing over het plan tot aanleg van een westelijke randweg rondom Twello.