Beste leden van de VVD- Liberaal 2000 fractie.

In juni wordt het spannend met betrekking tot de besluitvorming over de verkeersveiligheid in Twello en de rol van de westelijke randweg Twello. Het college en met name wethouder Van der Sleen en Gemeente Belangen hebben hun standpunt blijkbaar al bepaald en staan niet open voor de echte feiten en argumenten. Zoals jullie ook bekend, is de noodzaak nog steeds niet aangetoond en dat geeft de wethouder zelf ook toe.
Het is vreemd dat wethouder Van der Sleen bij ons punt van herontwikkeling Nijverheid/’t Belt steeds aangeeft, dat de Raad in 2011 besloten heeft om deze industrieterreinen niet aan te pakken en dit dus zo te laten, maar dat hij wel de randweg weer oppakt. Terwijl daarover in 2013 ook het besluit is genomen er van af te zien omdat er ook toen geen nut en noodzaak was.

De besluitvorming krijgt zo dus een sterk politiek karakter. Wij snappen dat het voor jullie lastig is om een besluit te nemen. Het werd ons tijdens de RTG duidelijk dat jullie ook nog veel vragen hebben. Wij vragen ons af of jullie voldoende inhoud hebben om een besluit te nemen. Met deze mail willen wij jullie nogmaals voeden met de kernargumenten waar het ons inziens om draait. Daarnaast gaan wij nog steeds graag voor half juni met jullie in gesprek hierover.

Alle overige en zeker van belang zijnde factoren zoals overlast van geluid, trilling en fijnstof van vlieg-, trein- en wegverkeer, onherstelbare aantasting leefbaarheid en verlies van landschappelijke waarden gaan wij hier niet herhalen. Ook gaan we daarom niet meer verder in op de aanzuigende werking vanuit Apeldoorn, Vaassen/Terwolde en A1 en A50. Deze moet echter niet onderschat worden. Verder willen we benadrukken dat er binnenkort een nieuw onderzoek opgestart wordt naar de geluidsbelasting van de vliegbewegingen van vliegveld Teuge, ook voor onze woonomgeving. Ook dat is niet voor niets!

Wel benadrukken we hier de volgende vier punten die door jullie in de raadsvergadering van april j.l als voorwaarden zijn gesteld:

 • Ontsluiting industrieterrein De Nijverheid.
  Het voorstelletje van de wethouder zoals gepresenteerd in het Voorster nieuws en besproken in de RTG van 29 mei jl. is een fake oplossing en wordt ook niet ondersteund door de wethouder. Het leidt nergens toe, behalve extra kosten. Dat betekent dat er nog wel een oplossing moet komen. Als dit laatste voorstel al 5 ton kost, waarbij wordt aangegeven dat de gemeente al gronden in haar bezit heeft, dan zal de stap naar een volgende oplossing vele malen duurder zijn. De huidige 30 kilometerzone in combinatie met de huidige verkeersbelasting is prima voor de bewoners. En daarom is er maar één echte duurzame oplossing die het verkeersveiligheidsprobleem in de Molenstraat oplost en nieuwe in de Molendwarsstraat voorkomt en die past in regionale en provinciale verkeers- en RO-visies, nl. verplaatsing van bedrijven en ontmanteling van het bedrijventerrein, beginnende met Lieferink.
 • Harde eis: Maximale financiële bijdrage gemeente Voorst €5 mln voor de nieuwe westelijke randweg en €1,5 mln voor de nog uit te werken samenhangende maatregelen in de huidige infrastructuur.
  Tot nu toe hebben we geconstateerd dat het alleen maar meer wordt. Volgens ons zijn er nog veel verborgen kosten, waardoor het uiteindelijk bedrag veel hoger uitkomt dan de genoemde 5 miljoen.
  Wat kost dan nog extra geld:
  – oplossing verkeersproblematiek HW Iordensweg
  – de oplossing van het verkeerveiligheidprobleem centrum Twello,
  – kosten herinrichting Molendwarsstraat
  – grondonteigening en aanvullende inpassingsmaatregelen
  – dreigend financieel gat als provincie en Prorail niet over de bühne komen.
  Het zou daarom verstandig zijn om nu eerst eens echt de totale integrale kosten per vervoerbeweging door te berekenen en dan zal blijken dat dit volstrekt belachelijk is en
  niet aan de burgers te verkopen valt.
 • Verkeersdrukte HW Iordensweg en Domineestraat.
  Volgens jullie is een afname van 700 beweging op een aantal van 14.500 veel te weinig. Daar zijn wij het helemaal mee eens. Zoals ook tijdens het rondetafelgesprek van 27 maart 2017 is besproken, spelen er in het centrum en oostkant van Twello -bijvoorbeeld door verplaatsing van scholen naar het centrum en de wijken “Fliertbuurt” en “Achter t’ Holthuis”- ontwikkelingen die in het kader van verkeersveiligheid veel meer aandacht verdienen dan nu het geval is.
  Wij hebben nog niets gezien of gehoord van maatregelen daar, behalve dat er 1,5 miljoen euro komt voor samenhangende maatregelen in Twello. Wat komt hier dan voor en wat gaat dit dan weer kosten en is het afdoende om de drukte in het centrum en oostelijk deel van Twello weg te halen? Dit pleit ons inziens om een meer evenwichtige verdeling van het geld van de samenleving en dat is ook de reden waarom wij voorstellen dat er veel goedkopere maatregelen zijn om de Molenstraat/Frans Halsstraat veiliger te maken. Zo blijft er namelijk geld over voor toekomstvaste verkeersveiligheidsmaatregelen in het centrum en oostkant van Twello. Bedrijven daar en middenstanders moeten toch ook goed bereikbaar
  blijven.
 • Landschappelijke inpassing Westelijke randweg.
  Het voorstel zoals dat in de mededeling is gedaan geeft nog geen oplossing. Er is niet aangegeven wat dit nog gaat kosten. Pas na goedkeuring wil het college met bewoners, bedrijven en landgoed Hartelaar praten. De wensen/eisen die hieruit ontstaan zullen hoe dan ook extra geld kosten.
  En tot slot: een randweg gaat hoe dan ook ten koste van het mooie landgoed ’t
  Hartelaar!!

Zoals al meerdere keren aangegeven hebben wij ook experts ingeschakeld. Op basis van hun adviezen liggen er een aantal serieuze oplossingsrichtingen. Wij krijgen deze adviezen/ oplossingen echter maar niet op tafel bij de wethouder en ambtenaren.
Zo denken wij de verkeersproblemen kosteneffectiever te maken door een mix van een aantal sporen:

 • Verkeerskundige maatregelen binnen huidige infra: verkeerscirculariteit in Molenstraat anders inregelen in combinatie met veiligheidsbevorderende  maatregelen op Molenstraat, HW Iordensweg, rotonde Zuiderlaan/HW Iordensweg als snelheidsbeperkende maatregel.
 • Ontwikkeling Fietsvisie en -plan en fietsbevorderende infrastructurele en verkeerskundige maatregelen voor heel Twello.
 • Start ontmanteling Bedrijventerrein beginnend met verplaatsing Lieferink als grootste vervuiler en een vitaliteitsscan maken van het bedrijventerrein, waarin gekeken wordt naar de ondernemer en zijn opvolging, de kwaliteit van de gebouwen, de soort bedrijfsvoering/ business modellen en dat afgezet tegen leefomgeving (spoor, woonwijken en landgoederen)
 • Herinrichting spoorwegovergang Molenstraat op basis visuals van dhr. Maas, zoals ook ingediend als zienswijze.
 • Omdenken vanuit een nog te ontwikkelen langere termijnvisie op duurzame mobiliteit in het kader van snel op ons afkomende ontwikkelingen als zelfrijdende auto’s en elektrisch vervoer. Een randweg is vanuit dat perspectief oud-denken en een verspilling van geld en tijd

Met betrekking tot het afvoeren van alternatieven met het argument dat die destijds (2012-2013) als niet afdoende haalbaar beoordeeld zijn, willen wij nog mededelen dat het nu anno 2017 draait om verkeersveiligheid en dat was niet de doelstelling van de MER in 2012. Dus de vraag nu is of die beoordeling van de effectiviteit van die alternatieven nu vanuit het perspectief verkeersveiligheid niet geheel anders zouden uitpakken en of er geen nieuwe alternatieven voorhanden zijn, die meegewogen zouden moeten worden, als de MER nu opnieuw uitgevoerd zou worden vanuit dit perspectief. Denk bijv. aan een verkeersvisie en plan waarin de fiets centraal staat. Daarnaast zijn er dermate fundamentele ontwikkelingen geweest in de afgelopen jaren, dat de MER en de daarin gehanteerde modellen sowieso niet meer actueel zijn.

Zolang het college blijft insteken op de randweg worden andere, kosteneffectievere maatregelen in kader van bevorderen verkeersveiligheid in centrum Twello, Molenstraat en HW Iordensweg geblokkeerd of maar beperkt doorgevoerd. Dit is ook een gemiste kans met een nadelig effect op de veiligheid omdat men blijft inzetten op een maatregel waarvan de nut en noodzaak nog steeds niet vaststaat en waar een te grote afhankelijkheid is van financiering door derden (Prorail en Provincie) met alle mogelijke gevolgen van dien.

De verkeersmodellen zijn verouderd, prognoses verkeer Molenstraat worden tot nu toe niet gehaald en het is de vraag of dat gebeurt nu bijvoorbeeld het Veluws College naar de Veilingstraat is verplaatst. Toets dan de verkeersbewegingen in de Molenstraat aan de
normen voor de categorie weg volgens het eigen GVVP Voorst. Is er nu echt een randweg nodig, of kan met eerder genoemde goedkopere maatregelen de verkeersveiligheid van de Molenstraat/ Frans Halsweg afdoende vergroot worden?

Vanochtend (2 juni 2017) lazen wij overigens in de Stentor dat een tunnel onder het spoor in de Laan van Osseveld 20 miljoen euro moet kosten. Het rijk zou de helft van de kosten op zich willen nemen omdat men een tunnel op deze druk bereden doorgaande weg een goede oplossing zou vinden. Het plan is dat de provincie 3 miljoen zal bijdragen maar dat is nog niet toegezegd. De gemeente Apeldoorn heeft eerder al 3 miljoen gereserveerd maar het voorstel is om er nu nog eens 4 miljoen bij te doen. Voor een randweg in de gemeente Twello zal het ministerie van infrastructuur en milieu gelet op de geschatte vervoersbewegingen geen 10 miljoen beschikbaar stellen. De gemeentelijke bijdrage van Apeldoorn is nu al 7 miljoen. Dit zijn allemaal bedragen waar Voorst ook rekening mee moet houden en dan hebben we de rest van de weg en alle daarbij komende kosten nog niet meegerekend.

Waarom deze geldverslindende operatie in onze gemeente als we afgaan op bovenstaande feiten en nut en noodzaak niet is aangetoond. De VVD heeft steeds aangegeven zuinig te zijn met geld, en dat ondersteunen wij van harte.

Vriendelijke groet,

Koos Kasemir
Namens 300 actieve en bezorgde bewoners