Randweg op drijfzand

TWELLO– Met stijgende verbazing heeft de fractie van PvdA-GroenLinks het proces gevolgd dat zou moeten leiden tot besluitvorming over de aanleg van de Westelijke Randweg. In het raadsvoorstel ‘Verkeersveiligheid Twello’ wordt 5 miljoen euro uitgetrokken voor de Westelijke Randweg. Veel minder, namelijk 1,5 miljoen euro, voor maatregelen aan de H.W. Iordensweg en de Molenstraat. Het voorstel is gebaseerd op het onderzoek ‘Een verkeersveilig en leefbaar Twello’. Wat ons verbaast is het drijfzand waarop het voorstel is gebouwd. Hoewel een aantal nieuwe ontwikkelingen (nieuwbouw AOC, verplaatsing Veluws College, bouw Brede School en woningbouw Achter ’t Holthuis en De Schaker) wel wordt genoemd, zijn er na 2015 geen nieuwe verkeerstellingen gedaan. De belangrijkste bronnen zijn vooral oude studies en de beleving van bewoners. Het is in ieder geval geen studie naar de verkeersveiligheid en op dat gebied zijn ook geen schokkende conclusies te trekken.

De manier waarop burgers bij de ideevorming zijn betrokken is ook nogal incidenteel. Juist in deze tijd waar het steeds meer gebruikelijk is om een breed burgerpanel te raadplegen, wordt deze mogelijkheid niet gebruikt. Maatregelen op het gebied van verkeer leiden altijd tot veel reacties.

Het zou verstandig zijn om goed onderbouwde maatregelen met een brede vertegenwoordiging vanuit Twello te bespreken en goed te luisteren naar reacties van inwoners.

Op het moment dat deze brief wordt geschreven, moet het raadsdebat nog worden gehouden. We weten dus nog niet hoe de andere fracties zich feitelijk opstellen. Het verbaast ons wel dat – afgaande op wat we tot dusverre hebben gehoord – andere raadsfracties amper kritische geluiden laten horen en bereid lijken om op basis van magere argumentatie een dergelijk groot bedrag te besteden aan een drastische ingreep in een kwetsbaar cultuurlandschap. Bovendien is de algehele financiering van het project nog allesbehalve rond.

Voor PvdA-GroenLinks gaat dat veel te snel en onzorgvuldig. We zouden niet à priori tegen de aanleg van de Westelijke Randweg zijn als daarvoor nut en noodzaak overtuigend waren aangetoond. Wij zijn natuurlijk een groot voorstander van het oplossen van verkeersproblemen en bevordering van de verkeers¬veiligheid in Twello. Maar dan moet eerst duidelijk zijn hoe die problemen in elkaar zitten, wat de integrale oplossings¬mogelijk¬heden zijn en hoe de bevolking van Twello daar breed over denkt.
Zolang dat niet het geval is, is voor ons dit voorstel niet rijp voor besluitvorming en kan onze fractie het niet steunen.