Graag willen wij als buurtbewoners onze visie geven op de verkeersstudie “Een verkeersveilig en leefbaar Twello”, de informatie-avond, gegeven door de Gemeente Voorst en de “Nadere uitleg” d.d. 16 maart 2017. Daarvoor hebben wij een placemat gemaakt met onze opmerkingen en daarbij krijgt u een bril voor een heldere blik ! Een aantal punten willen wij in het bijzonder nog even voor het voetlicht brengen;

Hoe is de randweg politiek weer op de agenda gekomen?

Na een meer dan duidelijk NEE door de Gemeenteraad in 2013, is door de wethouder Verkeer en Vervoer  van Gemeente Belangen onder het mom van een verkeersveilig Twello zijn politieke stokpaardje weer op de agenda gezet. Wat is er nu veranderd t.o.v. 2013 om deze randweg opnieuw te agenderen ? Oude rapporten zijn weer opgepoetst als de actuele waarheid. Wij kunnen niet anders dan constateren dat het (stok)oude wijn in nieuwe zakken is.  In het coalitieprogramma van 17 april 2014 wordt o.a. gesproken over en dan citeer ik;

 • het voorkomen van financiële tekorten;
 • de coalitie ziet het als haar zware verantwoordelijkheid om toe te zien op leefbaarheid en welzijn. Dus beperking van geluidsoverlast blijft een belangrijk aandachtspunt.

Daarnaast in het hoofdstuk verkeersveiligheid;

 • kernwoorden als onafhankelijk onderzoek, gedetailleerd inzicht in herkomsten, bestemmingen, voertuigtypen, echte waarnemingen en niet op modelonderzoek en geen onaanvaardbare meetbare toename van sluipverkeer.

Daar gaat het in relatie tot deze verkeersstudie al faliekant mis ! Veel zaken zijn niet onderzocht in het voorliggende rapport ofwel de coalitie komt haar eigen programma niet na.

 

Het onvolledige en niet deugdelijke rapport !

Op 20 februari j.l. hebben wij met 16 kanttekeningen al gereageerd op het rapport. De gemeente heeft hier pas op 16 maart op gereageerd maar geeft feitelijk geen antwoorden, maar herhaalt enkel oude standpunten.  Een korte opsomming;

 • De randweg is geen oplossing voor de H.W. Iordensweg; Het rapport wordt gebracht als een overzicht van de totale verkeersproblematiek van Twello; dan is het oplossend vermogen van de randweg een druppel op de gloeiende plaat met een afname van 700 bewegingen op de H.W. Iordensweg ofwel slechts 5% van de 14.500 bewegingen. En dit terwijl Twello Oost alleen nog maar gaat uitbreiden de komende jaren en de problematiek daar niet eens verder behandeld wordt.
 • De randweg is geen oplossing voor de Molenstraat; Er wordt volop gegoocheld met getallen, maar nergens in het rapport wordt , zeer bewust, de belasting van de randweg benoemd. Nergens staat hoe hoog de verkeersintensiteit van de randweg wordt; dit bevreemdt ons zeer! Voor welk aantal bewegingen wordt zoveel geld uitgegeven ?
 • Het oplossend vermogen voor de Molenstraat is beperkt, maar de aanzuigende werking van sluipverkeer is groot; straks is een aanzienlijk deel van het verkeer op de randweg doorgangsverkeer. Momenteel is dit slechts 8 tot 10% van de verkeersintensiteit op de Molenstraat ofwel 500 bewegingen.  De Gemeente doet de aanzuigende werking, van 1500 tot 2000 bewegingen af met het feit dat dit slechts 5% van het totale verkeer in geheel Twello is; in onze ogen moet er geen aanzuigende werking gestimuleerd worden ,maar juist nog verder beperken, conform het provinciaal beleid.
 • Bestemmingsverkeer op de Molenstraat; Het rapport stelt dat ruim 90% van het verkeer op de Molenstraat bestemmingsverkeer is. Vreemd omdat er geen actuele tellingen en geen enkele duidelijkheid van herkomst en bestemming is. Maar bestemmingsverkeer heeft de eigenschap niet weg te gaan omdat men daar woont of werkt ! Ofwel de randweg lost dit niet op, erger nog de randweg gaat weer nieuwe problemen creëren in wijk Molenveld. Breng daarom eerst herkomst en bestemming inclusief voertuigtype in beeld !
 • Aansluiting Randweg – Molendwarsstraat; In het rapport is de aansluiting op het eind van de Molendwarsstraat bewust niet benoemd. Met name het vrachtverkeer voor de Nijverheid, maar ook bestemmingsverkeer voor het gebied rond de Molenstraat gaat straks haar weg zoeken door de Molendwarsstraat en de gehele wijk Molenveld. Dit terwijl deze hele wijk getransformeerd wordt tot 30 km gebied. De Gemeente noemt slecht 1350 bewegingen; waar blijven dan al die andere voertuigen van de 90% belasting bestemmingsverkeer op de Molenstraat.
 • De druk op de Molenstraat nam toch af met 4800 bewegingen? Of de belasting van de Molendwarsstraat klopt niet of de afname Molenstraat klopt niet, want verkeer komt via de Molendwarsstraat alsnog op de Molenstraat terecht. Ook hier schept het rapport geen enkele duidelijkheid.

sluipverkeer door de wijk

 • Vrachtverkeer op de Molendwarsstraat; Daarbij komt nog dat de Gemeente al het vrachtverkeer ( 500 tot 600 bewegingen per dag) voor de Nijverheid door de Molendwarsstraat wil persen; de weg is dermate smal dat 2 vrachtauto’s elkaar niet kunnen passeren. Dit is toch geen oplossend vermogen, maar botweg het probleem in een woonwijk neerleggen, waarbij daar de leefbaarheid verloren gaat!

 

De leefbaarheid!

Natuurschoon en Landgoed; De wijk Molenveld ligt tegen het landgoed ’t Hartelaer aan en wordt heel veel gebruikt door wandelaars. Het Landgoed wordt straks bruut doorsneden door een randweg. Ook wordt de natuurlijke omgeving van allerlei dieren op het Landgoed verstoord. Denk hierbij aan de vleermuizen, uiltjes, de vele spechten, maar ook ijsvogels.

leefgebied van o.a. IJsvogel

Cumulatie van geluid; De wijk Molenveld heeft al te maken met de overlast van het vliegverkeer van Luchthaven Teuge en het spoor. De belasting van Teuge kan groeien tot 450 vliegbewegingen per dag  en het spoor heeft nu al ruim 180 bewegingen per dag. Daar komt straks nog de randweg bij! Wij kunnen niet anders stellen dat de leefbaarheid in het westelijke deel van de wijk Molenveld en ’t Hartelaar dan volledig weg is. De bewoners worden  van alle zijden volledig ingepakt door geluid. Het is volgens de Gemeente niet mogelijk om al deze geluidsbelasting samen te voegen tot een totaal belasting. Uiterst vreemd, maar dat het onbewoonbaar wordt is wel duidelijk. Waarom kan vliegveld Teuge wel in het kader van de MER geluidsmetingen doen ?  En waarom worden deze niet meegenomen? Daarnaast geven deze hinderbronnen ook nog het nodige fijnstof en trillingen.

 

De Visie en juridische basis!

Provinciaal beleid; De provincie heeft een regionale verkeersvisie en beleid opgesteld. Haar visie staat haaks op die van de Gemeente ; afwaarderen N-wegen zoals de Deventerstraat/Rijksstraatweg middels rotonden e.d. en verbeteren van o.a. de A1. De gemeente gaat nu via de n-weg een aanzuigende werking creëren tussen Apeldoorn en de A1, maar ook de A50 (Vaassen) en de A1. Wij kunnen ons niet voorstellen dat bijvoorbeeld de bewoners van Teuge, maar ook van bijvoorbeeld de Bekendijk hier op zitten te wachten. Kort gezegd; de Gemeente passeert volledig de visie van de provincie. Daarbij komt nog dat de provincie en regio insteken op concentratie en het stimuleren van bedrijventerreinen naast de A1 en juist niet in woonkernen.

Omgevingsvisie; Daarnaast is het niet in lijn met de omgevingsvisie; integrale afweging op aspecten als natuur, milieu, infrastructuur, leefomgeving, bereikbaarheid en economie ontbreken. Kort gezegd het vestigingsklimaat, milieu en woonomgeving wordt ernstig aangetast en dit is niet onderzocht.

MER; Door de Gemeente wordt telkens rugdekking gezocht achter de MER-studie en adviezen van 2012. Door nieuwe ontwikkelingen en herberekende verkeersintensiteiten is deze rapportage achterhaald. Volgens telefonische opgave van de juridische afdeling van de MER-commissie is zoals nu blijkt met het verkeerd aantal vliegbewegingen van luchthaven Teuge rekening gehouden. In het rapport wordt gesproken over 78.000 bewegingen, hetgeen op het moment van uitbrengen van het rapport al reeds in het luchthavenbesluit vastgesteld was op 160.000. Wij zullen dan ook alles in het werk stellen om dit op een juiste wijze te laten meewegen in een mogelijk nieuw op te stellen MER-rapportage!

Tunnelvisie; Hieruit blijkt dus ook maar weer dat er vanuit de Gemeente, maar ook vanuit RoyalHaskoningDHV met de bekende oogkleppen op is gewerkt en met een heel slecht woord gesproken kan worden van “tunnelvisie”. Het gaat er niet meer om of de randweg er wel of niet moet komen, alleen hoe kunnen wij deze droom van enkele ambtenaren en wethouder verkopen aan de burgers en dus aan de betalers van de tunnel en de randweg.

Het geld!

Dit bruggetje brengt ons op het misschien wel meest opvallende punt van deze gehele discussie; het geld!

In onze kanttekeningen stellen wij dat de weg inclusief alle bijkomende kosten 30 miljoen gaat kosten. De gemeente is van mening dat dit voor de helft goedkoper kan, terwijl de tunnel alleen al € 14 miljoen gaat kosten, zo leert navraag bij Prorail.

Gelukkig hadden wij de dossiers van de vorige ronde nog op zolder staan en daar staat in de studie Nut en Noodzaak Westelijke Randweg Twello actualisatie 2009 op pagina 34 al een investeringsraming van 20 miljoen hetgeen later al bleek dat dit alleen nog maar de aanleg was en geen aankoop, planschade, herinrichting omgeving en inzet van ambtenaren en adviseurs; uiteindelijk dus ruim 30 miljoen. Hoe grappig ook, de gemeente is haar oude opgaven vergeten!

De gemeente heeft blijkbaar nog een paar VVV bonnen in kas omdat deze weg volgens de SSK-raming ofwel politieke dikke duim methode volgens de wethouder in De Stentor nu nog maar 13 miljoen kost; inmiddels is dat alvast maar bijgesteld tot 15 miljoen exclusief btw. Wij gaan ervan uit dat de gemeente ook begrepen heeft dat de crisis voorbij is en het prijspeil thans zeer snel stijgt. Wij gaan er dan ook vanuit dat er voordat er überhaupt iets besloten kan worden eerst inzage gegeven wordt aan de fracties, maar ook aan de burgers van de gemeente Voorst wat de werkelijke kosten gaan worden. Bij deze vragen wij dan ook op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur inzage in alle, dus niet alleen financiële, stukken rond deze randweg en de verkeersstudie.

De wethouder stelt dat de Gemeente slechts 1/3 deel ofwel € 5 miljoen wil betalen, waarbij resterende bijdragen van Prorail en Provincie moeten komen. Deze bijdrages zijn zeer onzeker!

De provincie zet juist in op effectieve ontsluiting van de snelwegen terwijl de Gemeente inzet  op het toevoegen van meer asfalt. En hiermee zelfs een aanzuigende werking van verkeer creëert, hetgeen haaks staat op het beleid van de Provincie.

Daarnaast heeft Prorail  de eerdere toezegging ondertussen ingetrokken en heeft er momenteel geen geld voor en geen of maar een zeer beperkt belang bij Twello.

Het lijkt dus sterk op burger- en kiezersbedrog om deze forse investering op deze dermate slecht onderbouwde wijze te trachten te legaliseren!

de toekomst?

Oplossingen!

Zelfs conform de wethouder is er geen aantoonbare noodzaak, maar is herinrichting van de bestaande infra wenselijk. Laat nu eerst een ander verkeersbureau met een open vizier kijken naar het nut, maar zeker naar oplossingen voor geheel Twello !

Wij doen daarbij de volgende suggesties;

 • De vitaliteit en bedrijvigheid van Nijverheid en ’t Belt is sterk achteruit gegaan. Zoals nu ook de discussie over de randweg weer is opgerakeld, kan ook een nieuwe herbeoordeling plaats vinden van deze bedrijfsterreinen. Daarbij moet dan sterk gedacht worden aan verplaatsing van bedrijven met veel vrachtverkeer. Actualiseer dus de voor 2011 opgestelde visie van deze bedrijventerreinen.
 • Als wethouder van o.a. verkeer, financiën en grondexploitatie kunt u binnen uw portefeuilles drie vliegen in een klap slaan ! Verplaats stapsgewijs bedrijven naar de Engelenburg en ga de vrijkomende terreinen herontwikkelen naar een woonwijk, waardoor u kosteneffectief omgaat met gemeenschapsgelden en maak gebruik van provinciale verplaatsingssubsidies .
 • Voer conform eigen coalitieprogramma een actueel goed en volledig onderzoek uit naar herkomsten, bestemmingen, voertuigtypen, tellingen  en sluipverkeer. Neem hierbij ook het ontstaan van nieuwe verkeersproblematiek op de Molendwarsstraat mee en breng ook de verkeersintensiteit van de randweg in beeld.
 • Werk eens een goed fietsverkeersplan uit voor geheel Twello. Dit in verband met de verhuizing van het Veluws College, maar ook voor alle gevestigde basisscholen en AOC. Misschien ligt de oplossing voor de Molenstraat, maar zeker ook voor de H.W. Iordensweg wel in het verplaatsen van fietsers op deze wegen.
 • Kijk eens met onze schone en heldere bril naar de diverse knelpunten in Twello en laat daar eens door een andere partij haar visie geven. De randweg is voor de verkeersproblematiek in Twello maar een zeer beperkte oplossing.
 • Denk als Gemeente ook eens na over burgerparticipatie en dan niet alleen nu aan deze Ronde Tafel! Twello is dermate groot dat wijkraden /-vertegenwoordigingen misschien wel nieuwe visies en oplossingen opleveren.

Conclusie!

Recente uitslagen in de landelijke politiek geven aan de milieu en leefomgeving  van steeds groter belang wordt. Dus stop met het toevoegen van asfalt aan Twello ten koste van het milieu en natuur. Het beperkte nut weegt niet op tegen de zeer hoge kosten en de afbraak van de natuur en de leefomgeving in de wijk Molenveld/’t Hartelaar.

Baseer uw afwegingen niet op een verouderd, onjuist en onvolledig onderzoek. Ga niet mee met de tunnelvisie dat de randweg de enig juiste oplossing zal zijn voor de gehele verkeersproblematiek in Twello!

Onze standpunten zijn terug te vinden op bovenstaande website!