UPDATE: reactie van de Raadsgrifier:

***********************************************************************

Beste meneer Timmer,

Ik vrees dat hier sprake is van een misverstand. Afgelopen vrijdag zijn de laatste  stukken bijgeplaatst in het raadsinformatiesysteem. Ook de vragen en antwoorden van de info-avond zijn bijgevoegd. Er komen nu geen extra stukken meer vóór de ronde tafelgesprekken van maandag 27 maart 2017.

U heeft vrijdag 17 maart een uitnodiging gehad voor de ronde tafelgesprekken, met daarbij de link naar de stukken. Voor de volledigheid voeg ik die hier weer bij: link naar de stukken.

Ik hoop dat ik hiermee uw zorgen heb kunnen wegnemen. Mocht u nog vragen hebben, bel of mail gerust!

Met vriendelijke groet,
Bernadette Jansen

Raadsgriffier

***********************************************************************

Geachte mevrouw Van der Linden, College van B&W en Gemeenteraad Gemeente Voorst,

Met verbazing hebben wij als bewoners van de Wijk Molenveld e.o. kennis genomen van uw onderstaande reactie op de vragen van mevrouw Fiorani en onze vragen en kanttekeningen.

Op 31 januari 2017 heeft u uw rapport “Een verkeersveilig en leefbaar Twello, opgesteld op 18 november 2016, gepubliceerd. Daarop hebben onder andere wij als buurtbewoners op 20 februari 2017 op gereageerd en onze kanttekeningen duidelijk gemaakt. Op 23 februari 2017 geeft u een voorlichtingsavond voor de burgers , waarop door ons op gereageerd is op 24 februari 2017 .

Nu geeft u te kennen, met de ronde tafel gesprekken geagendeerd op maandag 27 maart a.s., dat u “eerdaags” komt met uw reactie.

Hiermee brengt u de waarde die de Gemeente Voorst en haar burgers toekennen aan dit ronde tafel gesprek terug naar nul.

Wij gaan er als buurtbewoners vanuit dat dit niet de bedoeling kan zijn en de Gemeente Voorst ons met deze werkwijze niet volledig buiten spel probeert te zetten.

De ronde tafel gesprekken van a.s. maandag hebben een toegevoegde waarde als wij al ruim voor a.s. maandag de antwoorden hadden ontvangen en onze inspraak hierop hadden kunnen aanpassen. Als de antwoorden na het ronde tafel gesprek komen, hebben wij als buurtbewoners geen enkele mogelijkheid hierover nog opmerkingen en of vragen te stellen vòòr het thans geagendeerde raadsvoorstel op 10 april 2017.

Wij willen dan ook met klem aandringen op uitstel van het ronde tafel gesprek, 14 dagen nadat de antwoorden zijn verzonden aan de diverse vraagstellers, om iedereen op een eerlijke, gelijke en goede wijze in staat te stellen deel te kunnen nemen aan dit ronde tafel gesprek.

Graag verneem ik vandaag per mail en of telefoon nog een reactie van u, temeer omdat wij vanavond voor alle aangemelde belanghebbenden een voorlichting houden.

Gerard Timmer,

namens ruim 300 verontruste burgers van de Molendwarsstraat/Omloop/Hartelaar/++

 

Van: Cecile van der Linden [mailto:C.vanderLinden@voorst.nl]
Verzonden: dinsdag 21 maart 2017 10:12
Aan: ‘Mieke, W.M. Fiorani’
Onderwerp: RE: Natuurbehoud RE: Notulen

Beste mevrouw Fiorani,

Inmiddels is een document opgesteld waarin de vragen van de informatieavond en anderszins wordt uitgelegd.

Ik zal die u eerdaags toezenden.

Met vriendelijke groet,

Cecile van der Linden
sr beleidsmedewerker verkeer en vervoer

0571-27 93 94

c.vanderlinden@voorst.nl

www.voorst.nl

 

Van: Mieke, W.M. Fiorani
Verzonden: vrijdag 3 maart 2017 14:08
Aan: Cecile van der Linden
Onderwerp: Natuurbehoud RE: Notulen

Dank voor uw reaktie, mevrouw Van der Linden,

* Helaas…, we vragen ons af hoe u nu omgaat met de reakties?

* Inmiddels houdt e.e.a. ons bezig en vroegen we ons af hoe wordt omgegaan met eventuele aantasting van de natuurschoon wanneer er gedacht wordt aan de randweg ‘over’ het Hartelaar? Hierover is niets te lezen.

Goed weekend.

Groet,
W.M. Fiorani

 

Van: Cecile van der Linden [mailto:C.vanderLinden@voorst.nl]
Verzonden: donderdag 2 maart 2017 17:02
Aan: ‘Mieke, W.M. Fiorani’
Onderwerp: RE: Nog een vraagje

Beste mevrouw Fiorani,

Er zijn van de avond geen notulen gemaakt, die kan ik u derhalve niet toezenden.

Met vriendelijke groet,

Cecile van der Linden
sr beleidsmedewerker verkeer en vervoer

0571-27 93 94

c.vanderlinden@voorst.nl