Visie

Onze visie op de actuele onderwerpen

Spoor

De Stichting Natuurlijk Twello is voorstander van een veilig spoor met respect voor de leefbaarheid van mens (en dier). De grootste overlast wordt veroorzaakt door trillingen, lawaai van treinen, AHOB’s en fijnstof. Het is aan de NS, andere vervoerders en Prorail hier passende maatregelen voor te nemen. Geluidsschermen, geluidsdempers en stillere treinen zijn de belangrijkste te nemen maatregelen. Dit vraagt om investeringen, maar levert veel aan woongenot en leefbaarheid op voor de omgeving.
De gemeente Voorst als belanghebbende heeft een taak hierop te sturen en zijn invloed te nemen en deze overlast integraal mee te nemen in andere beslissingen in de ruimtelijke ordening en andere modaliteiten. Voor de wijk Molenveld en het Hartelaar speelt immers een opeenstapeling van overlast van geluid, trilling en fijnstof i.v.m. vliegverkeer Teuge en het industrieterreinen de Nijverheid en ’t Belt.

Daarnaast speelt de discussie over de overgangen en de veiligheid. Helaas kan de gemeente geen cijfers geven die kunnen dienen als onderbouwing voor het sluiten van spoorwegovergangen in verband met de veiligheid. De landelijke statistieken laten zien dat het qua veiligheid er goed voorstaat, waarbij helaas het spoor ook vaak gebruikt wordt om vrijwillig het eigen leven te beëindigen. Deze categorie ongelukken zijn spoorwegbeheerders en gemeente natuurlijk niet verwijtbaar.
Er zijn in de afgelopen periode al veel maatregelen genomen, ook om spoorwegovergangen te sluiten. Voor het spoorverkeer, de bereikbaarheid van wandelaars (die willen genieten van de mooie natuur in de gemeente Voorst) en agrariërs is het onwenselijk om nog meer spoorwegafsluitingen te realiseren. Het spoor snijdt dwars door het dorp Twello, iedere sluiting beperkt en brengt ook weer andere verkeersstromen op gang. Zo zullen fietsers en wandelaars en agrariërs verder moeten omrijden hetgeen op de wegen weer tot meer overlast leidt. Over deze zaken moet echt goed over worden nagedacht. En ook hier is burgerparticipatie zeker op zijn plaats!
Tijdens de corona crisis is men steeds meer gaan thuis werken, het is de vraag of zich deze ontwikkeling voortzet. Het is nog niet in te schatten of het spoorverkeer zal toenemen ten opzichte van de situatie voor de corona-crisis 2020.

Bedrijventerreinen Nijverheid en ’t Belt

Deze min of meer verouderde bedrijventerreinen liggen qua leefomgeving natuurlijk helemaal op de verkeerde plek. Historisch verklaarbaar, maar door de ontwikkelingen in de loop der jaren liggen ze nu pal naast kwetsbare natuurgebieden, landgoederen en woonwijken. Niet voor niets dat de gemeente Voorst jaren geleden in haar eigen visie “Leidraad Spoorzone Twello 2030+” inspeelde op verplaatsing van de terreinen naar de Engelenburg I en II (nog te ontwikkelen), waar nog steeds genoeg ruimte over is. Dit geeft dan meteen ruimte aan woonontwikkeling binnen de bestaande bebouwde kom. Een betere, logischere oplossingen ligt niet voor handen om de leefomgeving duurzaam te verbeteren en de economische ontwikkelingen verder aan te jagen.

De grote uitslaande brand op de Nijverheid in 2018 was een unieke kans om dit bedrijventerrein te herinrichten en te verduurzamen conform de visie “Leidraad Spoorzone Twello 2030+” van de gemeente Voorst. Een substantieel deel van het terrein laag braak, enkele bedrijfspanden waren gesloopt vanwege vrijgekomen asbest o.a. De gemeente had het voorkeursrecht van koop van deze gronden in eigen handen. Ondertussen is gestart met herbouw van de getroffen panden op dezelfde locatie, waarmee de gemeente deze unieke kans door haar vingers heeft laten glippen. Bijna een daad van onbehoorlijk bestuur.

De stichting Natuurlijk Twello is er nog steeds voorstander van om te stimuleren dat de bedrijventerreinen Nijverheid en ’t Belt worden ontmanteld en de bedrijven te verplaatsen uit de buurt van de woonwijken naar de Engelenburg bijvoorbeeld. De structurele afname van (zwaarder) vrachtverkeer door de woonwijk draagt bij aan een betere leefomgeving, naast vermindering van lawaai en stank t.g.v. bedrijfsactiviteiten, zoals de slachterij. Ook deze hoort natuurlijk niet zo dicht tegen een woonwijk aan geplaatst te zijn, evenals een Horecadistribiteur met veel logistiek verkeer. Wij vinden dat met name bedrijven die veel vrachtverkeer veroorzaken of andere grote overlast veroorzaken, aan de rand van Twello (Engelenburg) dan wel in Apeldoorn (De Kar/Ecofactorij) thuis horen. Dit heeft maatschappelijke meerwaarde en impact op het leefklimaat in Twello en biedt de kans voor nieuwe woongebieden.

Verkeersveiligheid Twello

Het is fijn om te horen dat de verkeersveiligheid in Twello de afgelopen jaren is toegenomen. De statistieken laten mooie cijfers zijn. Zware ongevallen zijn uitzonderingen. En de trendontwikkeling is positief. Het verkeer in Twello neemt niet noemenswaardig toe. Sociaal maatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing, maar ook vermindering van bedrijfsactiviteiten op bijvoorbeeld de Molenstraat en de Nijverheid liggen hier aan ten grondslag. Gelukkig ziet de gemeente Voorst dit zelf ook en wordt dit beaamd door de eigen verkeersdeskundigen. Natuurlijk is het nu zaak dit te borgen of nog verder te verbeteren waar mogelijk, maar hier liggen gelukkig niet meer de belangrijkste zorgen voor de gemeente.
Wel kan het verkeer in het centrum van Twello nog slimmer afgewikkeld worden en mag er nog meer ruimte en aandacht komen voor lopen en de fiets. Dit maakt de leefomgeving ook duurzamer. Wel is het raadzaam om alert te blijven op de verkeersontwikkelingen in Twello Oost. Het aantal nieuwe woningen neemt nog steeds (sterk) toe aan die kant door verdere gebiedsontwikkeling en dit legt meer druk op met name de H.W. Iordensweg. Het verbeteren van de verkeersinfrastructuur aan de oostkant van Twello biedt veel meer soelaas dan een dure randweg met aanzuigende werking vanuit Apeldoorn en Teuge aan de westelijke kant. Deskundigen omschrijven deze denklijn en vanuit de stichting scharen wij ons daar achter.

De westelijke randweg

Het moet ons ook nog van het hart dat er nog steeds, laten we het netjes zeggen, gegoocheld wordt met verkeersbewegingen. Op de poster “Evaluatie verkeersbeleid” zijn er in onze ogen bewust opgeblazen cijfers voor intensiteit gebruikt; de Molenstraat heeft bij lange na geen 8.000 verkeersbewegingen; slechts 5.600 volgens de tellingen van de gemeente . Volgens tellingen van 2018 van de provincie heeft de N344 bij de Oude Rijkstraatweg slechts 8.000 bewegingen in plaats van de 10.000 en ook de H.W. lordensweg heeft er geen 12.000 maar 9.000 bewegingen.

Daarnaast wordt in dezelfde poster niet de actuele ongevallencijfers over 2018 en 2019 weergegeven. Deze nieuwe cijfers laten de trend van ongevallen- en verkeersslachtoffers nog verder dalen. Informatie naar de burgers hoort betrouwbaar te zijn en niet voor politieke doeleinden opgeblazen te worden.

De gemeente is voorstander van de westelijke randweg, terwijl de wethouder zelf heeft gesteld dat de noodzaak er niet is en over het nut gediscussieerd kan worden. Een eerder argument was de toegenomen verkeersdrukte en het gevoel van onveiligheid op de Molenstraat. Door diverse ontwikkelingen, als verplaatsing Veluws College, afwikkeling fietsersstromen door de wijk ’t Molenveld, herinrichting van weginfra, vermindering logistieke bewegingen door afname en verandering bedrijvigheid de Nijverheid/’t Belt is dit argument daarmee feitelijk komen te vervallen. Dit heeft de gemeente ook ingezien, vandaar dat ze de nut van de randweg nu “framen” in de verkeersveiligheidsdiscussie voor heel Twello. Zoals hiervoor gesteld ligt daar geen noodzaak en feitelijk ook geen maatschappelijk nut. Zeker niet als dit afgewogen wordt tegen de maatschappelijke kosten, die zo’n randweg met zich meebrengt: allereerst de financiële middelen, waar de gemeente al een groot tekort aan heeft.

Verder brengt het onherstelbare schade toe aan kwetsbare natuurgebieden en het landgoed ’t Hartelaar.
Dit strookt niet met een gemeente die zich voor laat staan dat ze de groenste gemeente zijn en trots zijn op het behalen van de award daarvoor. Ook doorsnijdt zo’n randweg de wijk en het uitloopgebied, wat ten koste gaat van dagelijks woongenot voor wandelaars.

Verder leidt het onherroepelijk tot meer uitstoot van CO2, stikstof en andere fijnstoffen naast extra lawaai-overlast. Ook past het in de huidige tijd niet meer om te investeren in asfalt en daarmee autoverkeer verder aan te moedigen, zeker niet als we onze klimaatdoelen willen behalen. Zie ook het advies van de Raad voor Duurzaamheid en Leefomgeving aan het kabinet.

En als we naar de feitelijke cijfers van de verkeersmodellen kijken dan is het per auto het duurste stukje weg in onze gemeente. Waarom? Simpelweg omdat in absolute aantallen er dagelijks veel te weinig auto’s over heen gaan rijden, omdat er niet voldoende verkeersbewegingen zijn om zo’n randweg te verantwoorden. En dan zit hier in ook nog 20% aanzuigende werking. Volgens mij willen wij met zijn allen juist minder autoverkeer in Twello i.p.v. meer.

Twello / Twello West

Door de afnemende activiteiten of zelfs volledig gestopte bedrijven op de Nijverheid, verplaatsing van het Veluws College aan de Hietweideweg en steeds verder afnemende detailhandel aan de Molenstraat, is de totale verkeerbelasting van de Molenstraat al sterk verminderd. De verkeersveiligheid is hier niet in geding, zo laten gelukkig de statistieken zien met 1 melding in 2018 en 1 in 2019 (zie hiervoor als bron de STAR-ongevallenkaart en BRON basisregistratie ongevallen Nederland). De eventuele aanwezigheid van een subjectief gevoel van onveiligheid kan met eenvoudige en veel goedkopere herinrichting van deze weg opgelost worden i.p.v. van een te dure randweg.

Wij stellen dat de door de gemeente gehanteerde en gedateerde MER door verkeerde aannames, milieutechnische aspecten en nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en omstandigheden niet meer is te gebruiken voor ingrijpende beslissingen als de aanleg van een randweg.

Vergroening Molenwijk

Vergroening en plannen voor de westelijke randweg Twello.
Onze wijk grenst aan landgoed ’t Hartelaar. Dat is een beschermd natuurgebied. Veel bewoners van de wijk en ook wandelaars maken gebruik van de mooie natuur daar en kunnen er gemakkelijk komen. Dat wil de stichting graag zo houden!!

Door plannen van de gemeente Voorst staat de leefbaarheid van de westkant van Twello (maar ook voor de rest van Twello) onder druk! Meer asfalt, sluiten van spoorwegovergangen en omleggen van verkeersroutes trekt meer verkeer aan.
Bij haar onderbouwing voor een randweg wordt door de gemeente gesteld dat groen op de Molenstraat meer ruimte moet krijgen. De vraag is of dit de vernietigende werking, ten gevolge van de aanleg van de randweg, op het natuurschoon aan de westkant van Twello compenseert. Ons lijkt dat van niet!

Om maar even aan te geven hoe de Gemeente Voorst op 2 gedachten hinkt; de rondleiding voor de Entente Florale Europe 2019 startte op ’t Hartelaer, dus op de plek waar de gemeente Voorst een randweg wil aanleggen. Dit was toch volgens de website van de gemeente Voorst een prijs voor de wijze hoe omgegaan wordt met mooie landschappen…..
Stichting Natuurlijk Twello wil de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk juist proberen te verbeteren. Wij willen initiatieven ontplooien voor meer groen in de wijk. De grasveldjes vervangen door (fruit)bomen, onderhoud en opschoningswerk organiseren tijdens opschoon en buurtdagen. Met landgoed het Hartelaer is er contact geweest over onderhoud van het landgoed en plaatsen van bankjes. Hier willen we de bewoners voor benaderen waarbij we hopen dat de sociale contacten nog beter worden.

Vliegverkeer en Vliegveld Teuge

Ook dit dossier is al jarenlang politiek een beladen dossier. Het vliegveld Teuge is economisch al jaren feitelijk failliet en wordt alleen in leven gehouden door slimme investeringen en afschrijvingen van gronden door de aandeelhouders, oftewel de gemeenten Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Voorst. Al jarenlang word substantieel belastinggeld gestopt in de hobby’s van de happy view: de rijken die zich een privé vliegtuig kunnen veroorloven en een kleine groep parachutisten. De economische waarde van het vliegveld en de omliggende bedrijven is relatief gering. Wel zorgt het voor het nodige vermaak en een grote stroom toeristen. Maar als dit afgezet wordt tegen de maatschappelijk kosten van vervuiling, CO2-uitstoot, lawaai-overlast en publieke gelden dan is de opmaak van de rekening simpel: stop met de luchthaven activiteiten en vliegbewegingen.

De afgelopen Corona-periode heeft laten zien wat vliegverkeer doet met onze lucht. En als deze gronden heringezet zouden worden voor duurzame opwek van energie en nieuwe natuur, dan slaat de balans helemaal door.

Wat sowieso een kwalijke zaak is, is dat de piloten zich structureel niet aan de regels houden, waardoor ze stelselmatig over onze woonwijken vliegen, wat van alle kanten extra overlast veroorzaakt, met name lawaai. Dit zou niet moeten mogen, we moeten ons allemaal aan de regels houden, alleen in de lucht geldt dit blijkbaar minder en er wordt ook niet gehandhaafd. Een aantal inwoners in de wijk houdt de “overtredingen” van vliegbewegingen bij. We bouwen een dossier op en zullen dit inbrengen wanneer dat noodzakelijk is. Dit is voor ons onacceptabel en daarom blijven wij dit alles kritisch volgen en acteren daar waar wij onze invloed en verantwoordelijkheid kunnen nemen. Daarom zij wij ook aangehaakt bij platform Hinder Vliegverkeer Teuge en praten zo mee.

Wetgeving

Volgens de Omgevingswet (welke 2022 in werking gaat) heeft de gemeente een omgevingsplan, waar overlast als gevolg van wegen, spoor en industrie voor de bebouwing moet worden beperkt. Dat is zeker van toepassing voor de aanleg van de westelijke randweg. Alle te nemen besluiten moeten dan ook nu al getoetst aan deze nieuwe omgevingswet. De stichting zal dit onder de aandacht brengen bij de gemeente.