Reactie op ingezonden artikel van Dhr Henk Wolters

Namens de fractie van de VVD-Liberaal 2000 kan ik de inwoners van de gemeente Voorst aangeven dat wij zeker niet “de weg kwijt zijn” zoals Dhr Wolters suggereert in de ingezonden tekst van vorige week. Onze fractie heeft juist in de raadsvergadering van 10 april j.l. het college een duidelijke opdracht met randvoorwaarden meegegeven. Deze voorwaarden hebben wij samengevat in 4 punten.

1: Ontsluiting industrieterrein De Nijverheid.

De mogelijke ontsluiting van het industriegebied De Nijverheid via de Molendwarsstraat is voor onze fractie geen wenselijke optie. Het college moet daarom met een alternatieve oplossing komen voor ontsluiting van het industriegebied de Nijverheid. Het oplossen van het verkeersprobleem op de Molenweg mag namelijk niet resulteren in het ontstaan van een verkeersprobleem op bijvoorbeeld de Molendwarsstraat.

2: Financiële bijdrage gemeente Voorst.

Onze fractie verwacht een financieel plan te kunnen beoordelen waarin een maximale bijdrage voor de gemeente Voorst van €5 mln voor de nieuwe westelijke randweg en €1,5 mln voor de nog uit te werken samenhangende maatregelen in de huidige infrastructuur is vastgelegd.

3: Verkeersdrukte Iordensweg en Domineestraat.

De beoogde afname van 700 verkeersbewegingen op de Iordensweg op een totaal van 14500 bewegingen, is voor onze fractie te weinig. Wij verwachten een integraal plan dat resulteert in een substantiële afname van de verkeersdrukte op de Iordensweg bij realisatie van de westelijke randweg, er moeten passende maatregelen worden uitgewerkt in de planvorming, om het verkeer te verleiden om meer via de randweg te rijden in plaats van de Iordensweg / Domineestraat.

4: Landschappelijke inpassing Westelijke randweg.

Een goede inpassing in het landschap en maatregelen om geluidshinder te beperken voor de bewoners van de omloop en het hartelaar zijn noodzakelijk om op te nemen in de planvorming.

De Fractie VVD-Liberaal 2000 denkt dat het doortrekken van de westelijke randweg in combinatie met een tunnel onder het spoor zal bijdragen in het oplossen van zowel een verkeersprobleem op de Molenweg / Molendwarsstraat als de Iordensweg / Domineestraat en wij zijn verheugd met de gedane toezegging van het college om hard aan het werk te gaan met onze 4 randvoorwaarden.

Emiel de Weerd.
Raadslid namens fractie VVD-Liberaal 2000