Geachte Raad,

Graag vraag ik uw aandacht voor onderstaand schrijven inzake alternatieve oplossingen om de verkeersveiligheid rondom de Molenstraat te verbeteren. Helaas was ik niet in de gelegenheid om dit stuk nader in te spreken tijdens het RTG van maandag jl., maar ik wil dit stuk zeker aan u voorleggen en nader toelichten.

Korte inleiding

Sinds enkele maanden  is de vraag om een Westelijke randweg te realiseren weer actueel in de politiek van Gemeente Voorst, ingebracht door Gemeente Belangen. Hierbij wordt deze randweg gelanceerd als DE oplossing van de verkeersonveiligheid in Twello en met name de Molenstraat waarbij de gehele onveiligheid wordt gerelateerd aan het aantal voertuigbewegingen.

Als het De oplossing zou zijn, kon ik de randweg wel accepteren. Maar in mijn ogen, en dat van vele anderen, is het een heel dure schijnoplossing die de veiligheid maar nauwelijks verbeterd en gezien moet worden als een politiek statement van Gemeente Belangen om een monument na te laten aan het dorp Twello met alle nadelige gevolgen. Deze gevolgen hebben wij, als actiegroep GEENRANDWEGTWELLO, uitgebreid beschreven en u toegestuurd en toegelicht tijdens het ronde tafelgesprek van maandag 27 maart jl..

Wij zijn een groep bezorgde inwoners van de wijk Molenveld in Twello die gefundeerd kritiek uiten op het realiseren van de Westelijke randweg. Wij  hebben de moeite genomen en er veel tijd in gestoken om dit fenomeen grondig te bestuderen en ook te kijken naar mogelijke oplossingen die relatief makkelijk zijn te realiseren waarbij ook daadwerkelijk de veiligheid wordt verbeterd.
Het optuigen van een onbetaalbare kerstboom is gedoemd om te vallen en te sterven in duizend scherven.

Middels dit schrijven wil ik mijn zienswijze op verbetermogelijkheden verkeersveiligheid Molenstraat geven. Hierbij wil ik ook expliciet vermelden dat ik geen verkeersdeskundige ben, dus wellicht dat aan de voorgestelde oplossingen nog haken en ogen zitten maar vanuit een boerengezond verstand, mijn 25 jarige werkervaring in verschillende werkgebieden en doelmatig omgaan met financiële middelen, denk ik wel dat hier voorstellen in zitten die realistisch en pragmatisch zijn en veel voordelen kunnen opleveren voor een verbetering van de verkeersveiligheid rondom de Molenstraat.

Uiteraard wil ik graag deze alternatieven nader toe te lichten in een dialoog met u.

Wie ben ik?

Paul Maas

Bewoner Molendwarsstraat

Werkzaam als projectmanager in de industrie, mede verantwoordelijk voor het zoeken naar oplossingen realiseren van technische installaties en aanpassingen van onze gebouwen/terreinen op gebied van o.a. brandveiligheid, kantoorrenovatie, vloeistofdichte terreinverhardingen, verkeerscirculatieplannen, veilige werkomstandigheden.

 

Algemeen

 • Beleving verkeersveiligheid
  De beleving is een zeer subjectieve aangelegenheid; met andere woorden zeer persoonlijk. Verkeersdeelnemers die onzeker en bang zijn, zullen al heel snel een beleving van onveiligheid ervaren. Hieronder bevinden zich een groot aantal oudere mensen en mensen met kinderen die al dan niet gelijktijdig deelnemen aan het verkeer.
  Hier tegenover staat het jeugdig enthousiasme en bravour van deelnemers die geen enkel gevaar zien maar hierdoor wel met hun gedrag voor extra dynamiek en toename van onveiligheid zorgen.
 • Problemen aanpakken bij de bron
  Heel belangrijk bij het oplossen van problemen is dat we niet doen aan symptoom bestrijding maar het probleem aanpakken bij de bron. Met andere woorden niet de kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers inpakken in een stalen harnas om ze te beschermen tegen vrachtwagens die met 50 km/uur hen van zeer dichtbij passeren maar voorkom dat vrachtwagens en fietsers dicht bij elkaar komen.
 • Verbeteren begint bij jezelf
  Het is makkelijk te wijzen naar anderen en de Gemeente om een oplossing te zoeken maar een ieder kan bijdragen aan verbetering van een probleemsituatie en deel uit maken van de oplossing. Neem hierin je eigen verantwoordelijkheid. Je hoeft niet over de Molenstraat te fietsen met je kinderen als je naar de Martinusschool gaat of naar het centrum fiets. Je kunt ook de verkeersluwe wijk Molenveld en Schilderswijk gebruiken.
 • Verplaatsen van het problemen is niet oplossen
  Een oplossing is pas een oplossing als het de situatie integraal verbetert; ga dus niet het probleem verplaatsen waardoor andere mensen last krijgen van hetzelfde probleem. Een direct gevolg van het ontsluiten van de Molendwarsstraat op de beoogde randweg is dat de gesignaleerde onveiligheid en belasting van de Molenstraat nagenoeg één op één wordt verplaatst naar de Molendwarsstraat.
 • Piekmoment Molenstraat
  Per dag rij ik meerdere keren over de Molenstraat, zowel in de auto als op de fiets en vanuit deze waarneming is duidelijk sprake van een piekbelasting van verkeersbewegingen in de vroege ochtend ruw geschat tussen 7.00 uur en 8.30 uur. Dan zijn er veel fietsers en personenwagens maar ook vrachtwagens.
  Ook in de namiddag is weer meer drukte te zien, maar dan is er meer spreiding van thuiskomst te zien wat een ander verkeersbeeld geeft. De middag is dus veel minder druk dan de ochtendpiek. In de tussenliggende periode is er sprake van matig gebruik van deze straat.
  Aangezien in opdracht van de gemeente meerdere 24 uurs metingen zijn uitgevoerd moet dat ook onderbouwd kunnen worden met cijfers gerelateerd aan tijdstippen/blokken

 

Verkeersveiligheid

Aan de hand van onderstaande staande 3 hoofdcomponenten beschrijf ik een aantal mogelijkheden om de verkeersveiligheid te verbeteren. Uiteraard hebben deze  componenten nauw met elkaar

(interactie) te maken en overlappen elkaar.

De verkeersveiligheid verbeteren kan grofweg in 3 hoofdcomponenten worden verdeeld:

 • Gedrag aanpassen
  nemen we deel aan het verkeer zoals we dit hebben geleerd en vastligt in de verkeersregels of zijn we meer met ons zelf bezig, wat ten koste gaat van de beleving van veiligheid en onveiligheid voor anderen veroorzaakt.
 • Verkeersintensiteit verminderen
  het aantal verkeersdeelnemers per tijd op een bepaald oppervlakte maar ook de snelheid en het verschil in snelheid waarmee men zich voortbeweegt.
 • Infrastructuur aanpassen en bijbehorende verkeersregels toepassen
  de wegen, fietspaden, voetpaden, aansluitingen, voetgangersoversteekplaatsen etc.
  voorrangsituaties, rechten en plichten van de deelnemers.

 

Gedrag aanpassen

Gouden regel voor een goede basis is altijd begin bij jezelf. Dat is iets wat iedereen per direct kan beïnvloeden en realiseren. Let op je eigen veiligheid en ook de veiligheid van anderen.
Gesignaleerd onveilig gedrag op de Molenstraat

 • Fietsers die met 2 of 3 naast elkaar fietsen, druk met elkaar pratend
 • Fietsers met oordopjes aangesloten op de gsm, luisterend naar muziek waardoor de omgevingsgeluiden volledig wegvallen
 • Fietsers die druk bezig zijn met hun gsm
 • Fietsers met ondeugdelijke verlichting, niet functionerend aan voor- en/of achterzijde
 • Fietsers die tegen het verkeer inrijden, met name bij het Veluws College
 • Automobilisten/vrachtwagenchauffeurs die fietsers inhalen als er geen ruimte is omdat er tegenliggers komen
 • Automobilisten/vrachtwagenchauffeurs die niet handsfree bellen
 • Automobilisten/vrachtwagenchauffeurs die te hard rijden (geldt ook onder 50 km/uur) terwijl de ruimte ontbreekt
 • Automobilisten/vrachtwagenchauffeurs die bochten afsnijden bij kruising met Frans Halsstraat
 • Automobilisten/vrachtwagenchauffeurs die fietsers wegdrukken tegen stoeprand bij kruising met Frans Halsstraat

Corrigeren van gedrag is uiteraard niet heel eenvoudig omdat je soms een bewuste keuze maakt de regels te overtreden (niet handsfree bellen), soms onbewust van het gevaar dat je creëert (3 naast elkaar fietsen).
Mogelijke oplossingen/verbeteringen

 • Gemeentelijke campagne verkeersveiligheid
  vergelijkbaar met de campagne: LET OP, ONZE KINDEREN GAAN WEER NAAR SCHOOL
  maar ook richting automobilisten appelleren op hun verantwoordelijkheid.
 • Gemeentelijke handhaving
  controle op naleven van verkeersregels, niet zozeer om te beboeten maar om te corrigeren en bewustwording te kweken. Maar boetes helpen zeker voor het doordringend vermogen, jongeren zijn best gevoelig voor een aanslag in de portemonnee.
  Vergelijk aanpak Blik op de Weg: staande houden, bespreken en eventueel beboeten
 • Ouderlijke verantwoordelijkheid
  Ouders zijn en blijven primair verantwoordelijk voor het opvoeden van hun kinderen en dus ook voor het gedrag op de weg. Uiteraard lastig te controleren maar doe zeker de moeite om regelmatig te controleren of de verlichting werkt maar bespreek ook het verkeersgedrag liefst in combinatie met een Gemeentelijke campagne, dan wordt het tastbaarder.

Verkeersintensiteit verminderen

Dit betreft de gelijktijdige aanwezigheid op het zelfde moment van verkeersdeelnemers in de Molenstraat. Piek ligt in de ochtenduren als de kinderen (met ouders) naar de scholen gaan, veelal op de fiets, de werknemers naar het bedrijf gaan en de vrachtwagens op pad gaan om te beleveren buiten Twello of om aan te leveren op de Nijverheid.

 • Onderzoek door gemeente leert dat ca. 90% is gedefinieerd als bestemmingsverkeer dus die hebben daadwerkelijk iets op de Molenstraat te zoeken en hebben hier hun vertrek- of eindpunt omdat ze daar simpelweg wonen of werken.
 • Vrachtwagens van en naar de Nijverheid (grootste bijdrage in bewegingen vrachtverkeer door firma Horesca Lieferink)

 

Mogelijke oplossingen/verbeteringen

 • Verkeersdeelnemers wegnemen
  Reeds meerdere malen aan bod geweest als zeer functioneel, het verplaatsen van de bedrijfsactiviteiten op de Nijverheid naar de Engelenburg (of Ecofactorij) waardoor het vrachtverkeer geen noodzaak meer heeft om over de Molenstraat te gaan en directe ontsluiting heeft naar de A1. Firma Horesca Lieferink kan hier een grote bijdrage aanleveren, vanwege het groot aantal vrachtwagen bewegingen. Zij hebben reeds in een eerder stadium de intentie gehad zich te vestigen in Wilp en zitten helemaal klem in de hoek van de Nijverheid en kunnen daar niet meer uitbreiden. Dit is dus aanpak van het probleem bij de bron.
 • Tijdspreiding van verkeersdeelnemers
  Dat wordt lastig als kinderen om 8.30 uur geacht worden in de school te zijn en werknemers verplichte aanvangstijden hebben op het werk. Maar er zijn zeker mogelijkheden.

  • Flexibel werken
   Werknemers met home office mogelijkheid (zoals ondergetekende) kunnen ervoor kiezen om het eerste uur(en) thuis te werken en daarna pas naar kantoor of afspraak te gaan.
  • Tijdvensters
   Toegang tot winkels en bedrijven kan worden geregeld met tijdvensters zodat wordt voorkomen dat vrachtwagens in de ochtendpiek over de Molenstraat rijden.
 • Fysieke scheiding van verkeersdeelnemers
  Als bronaanpak en tijdspreiding niet gerealiseerd kan worden, kies dan voor het scheiden van verkeersstromen. De Molenstraat is ingesloten door twee woonwijken met 30km/uur wegen, deze wegen lenen zich uitstekend om al het fietsverkeer veilig door deze woonwijken te geleiden naar bestemmingen zoals Martinusschool, het centrum, maar ook de richting uit van Apeldoorn bijvoorbeeld via het schelpenpad achter de Engelenburg langs. Datzelfde geldt overigens ook voor de andere buurten in Twello zoals componisten- en staatsliedenbuurt etc. waardoor fietsers heel makkelijk en veilig door Twello heen kunnen bewegen zonder of met minimaal gebruik te maken van wegen als de Molenstraat, HW Iordenweg,  Duistervoortseweg, Hietweide, Beethovenlaan etc..
  Wel moeten op een aantal plaatsen op de hoofdwegen extra voetgangersoversteekplaatsen (VOP) en fietsersoversteekplaatsen, al dan niet gecombineerd, worden gerealiseerd.
  Dit neemt niet weg dat per direct hier al verhoogde veiligheid te realiseren is, ook hier geldt weer, verbeteren begint bij jezelf, dus fietser maak nu al gebruik van de woonwijken.Samengevat: een integraal fietsplan voor Twello biedt heel veel veiligheid voor de zwakkere verkeersdeelnemers door deze te scheiden van het gemotoriseerd verkeer.
 • Snelheid verminderen
  Bij hoge verkeersintensiteit is het aanpassen (verminderen) van de snelheid en het meer afstand houden tot andere weggebruikers vereist. Dit is een beproefd concept op snelwegen waarbij de matrix borden ingrijpen bij te hoge intensiteit.
  Het is prettiger voor alle deelnemers als de snelheid gelijkwaardig zou zijn, alleen fietsers rijden 15-25 km/uur en gemotoriseerde voertuigen 50 km/uur dus dit verschil moeten worden verkleind.
  Is dit makkelijk te realiseren in de Molenstraat?
  Ja en nee.
  Molenstraat zou een 30km/uur weg kunnen worden door er een erftoegangsweg van te maken maar gezien de piekbelasting alleen in 1,5 uur in de ochtend is dit een te rigoureuze aanpassing.
  Snelheid kan uitstekend geregeld worden door de infrastructuur aan te passen, hierover later meer.Het houden van afstand is een lastiger verhaal, want dit heeft direct met het rijgedrag te maken van de deelnemers. Niet alleen afstand tussen gemotoriseerd verkeer onderling maar met name de afstand tussen fietsers en gemotoriseerd verkeer zou moeten worden gerespecteerd.In de wetenschap dat de lengte van de Molenstraat vanaf de rotonde Duistervoortseweg tot spoorwegovergangen 500 meter bedraagt, betekent dit met een simpel rekenvoorbeeld dat bij 30km/uur je er 60 seconden er over doet t.o.v. 36 seconden bij 50 km/uur. Met andere worden, het levert alleen maar stress op voor iedereen zonder enige vorm van tijdwinst om gehaast door een verkeersdrukte heen te willen rijden.Samengevat: pas je rijgedrag aan aan de omstandigheden en blijf rustig achter een fietser rijden als automobilist totdat er voldoende ruimte komt om deze te passeren. Ook weer een voorbeeld van verbeteren begint bij jezelf.

 

Infrastructuur aanpassen en bijbehorende verkeersregels toepassen

Hier valt zeker winst te behalen door een aantal fysieke aanpassingen in de Molenstraat te realiseren.

Kosteneffectieve oplossingen/verbeteringen (zie ook fotobijlage)

 • Veranderen van de voorrangsituatie op de Molenstraat
  Op dit moment zijn alle aansluitingen vanuit de woonwijk op de Molenstraat 30km/uur wegen (m.u.v. Molendwarsstraat maar dat wordt op dit moment gerealiseerd). Hierbij is de Molenstraat een voorrangsweg.
  Dit is gerealiseerd door van deze straten een uitrit te maken (Rembrandtstraat, Adriaen van Ostadestraat, Nicolaas Maesstraat, Korenmolenweg) of voorzien van haaitanden/voorrangsbord B1 (Molenveld). Een uitrit wordt gekenmerkt door een doorlopende trottoir dat verhoogd ligt t.o.v. de weg. Deze constructie leidt tot hogere snelheid op de Molenstraat.
  Oplossing
  Maak van alle aansluitingen van bovengenoemde straten een gelijkwaardige kruising waardoor alle verkeer van rechts voorrang krijgt. Dit is te realiseren door alle uitritten (verhoogde stoep) te verwijderen en alle wegen gelijkvloers te maken (en haaientanden verwijderen bij Molenveld).
  Dit betekent het verkeer op de Molenstraat voorrang moet verlenen aan verkeer uit de zijstraten van de woonwijk. Zet op de kruisingen duidelijke borden (let op: verkeerssituatie gewijzigd).

Dit levert twee significante voordelen op: de snelheid op de Molenstraat gaat hierbij automatisch omlaag en bewoners van de buurten kunnen makkelijker en veiliger de Molenstraat oprijden.

 • Aanpassen aansluiting met Frans Halsstraat
  Deze aansluiting is nu gevaarlijk omdat de Molenstraat aansluit met een bocht op de Frans Halsstraat. Dit deel van de weg is te smal om met het nemen van een bocht verkeer gelijktijdig te laten passeren die van en naar de Frans Halsstraat gaan. Fietsers worden steevast tegen de stoeprand aangedrukt.Oplossing
  Aan weerzijde van de aansluiting (voormalige Blokkerpand en Tweety)  staan beukenhagen die ruimte bieden om hier een van de hoofdweg gescheiden fietspad te realiseren. Hierdoor kan de fietser vanaf de spoorwegovergang rechtdoor fietsen terwijl het gemotoriseerd verkeer de bocht neemt, maar wel fysiek gescheiden van de fietsers.Aan de andere kant kunnen de fietsers ongehinderd de Frans Halsstraat op rijden richting centrum maar ook even rustig stilstaan om een geschikt moment te kiezen om de Frans Halsstraat over te steken en richting spoorwegovergang te gaan.

 

 • Voetgangers/fietsersoversteekplaatsen creëeren
  Voor een aantal verkeersdeelnemers is het moeilijk om om te gaan met de drukte en intensiteit van het verkeer. Hierdoor worden mensen onzeker en bang, zeker naarmate je een bepaalde leeftijd bereikt hebt of er kinderen aan het verkeer deelnemen. Dit geldt dus ook voor het oversteken van straten om van de ene buurt naar de andere te fietsen of te lopen.
  Oplossing
  Creëer op de Molenstraat een tweetal voetgangs/fietsersoversteekplaatsen al dan niet voorzien van knipperende waarschuwingslichten. Positioneer deze ter hoogte van Molendwarsstraat/ Rembrandtstraat en Nicolaas Maesstraat / Adriaan van Ostadestraat, lettende op opritten van woonhuizen, logisch aanloopplaats voetgangs etc..
  Hierdoor kunnen voetgangers (of fietsers met fiets aan de hand) veilig en op eigen tempo de Molenstraat oversteken. Ook deze aanpassing heeft weer een zelfregulerend effect op het aanpassen van de snelheid.

 

Ik heb geprobeerd met bovenstaand betoog een praatstuk te maken om, in samenspraak met de Gemeente Voorst, effectief de verkeersveiligheid in en rondom de Molenstraat te verhogen. Ik hoop dan ook op een vervolg om dit ook in de praktijk te kunnen realiseren. Eenzelfde zienswijze zou er moeten komen voor de H.W. Iordenweg, ingegeven door bewoners aldaar. Ook hier kunnen eenvoudige aanpassingen zoals rotonden, verandering voorrangsituatie etc. snel verbeteringen worden gerealiseerd.

 

Als sluitzin wil ik nogmaals benadrukken dat het realiseren van een Westelijke randweg een gedrocht van een voorziening is die heel veel geld gaat kosten, waarbij de “onveiligheid” binnen Twello gebruikt wordt om de Eigen Belangen van de Gemeente Belangen te laten prevaleren en niet de oplossing biedt die we binnen Twello nodig hebben om de verkeersveiligheid te vergroten. Denk bij uw besluit om voor of tegen de Westelijke randweg te stemmen aan het belang van de Gemeente Voorst, daarbij specifiek aan ons mooie dorp Twello.

 

FOTO BIJLAGE

Foto’s dienen ter visualisering van de voorgestelde  oplossingen

Uitritten verwijderen voor het verkrijgen van gelijkwaardige kruisingen:

 

Verleggen fietspaden en fysiek scheiden van hoofdweg bij aansluiting Frans Halsstraat:

 

VOP(voetgangers oversteek plaats) ter hoogte Adriaen van Ostade en Kokkie

 

VOP ter hoogte Molendwarsstraat en Rembrandtstraat

 

Voorrangsbord B1